اشاره به «مسئلۀ بهائیان» در نشست حقوق بشر پارلمان اروپا

۱۰ خرداد ۱۳۹۰
نشستی در برابر زیر گروه حقوق بشر پارلمان اروپا، ۲۶ مه، با سخنرانی هایی توسط، از چپ به راست، پنه لوپه فالکنر، یکی از اعضای سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی (EPRID)؛ سارا ویدر، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در اتحادیۀ اروپا؛ و هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژۀ ملل متحد دربارۀ آزادی دین یا عقیده.

بروکسل, بلژیک — قربانیان ناشکیبایی دینی فقط کسانی نیستند که از حق عمل به دین خود محروم هستند. آنها از نقض حقوق خود در همۀ جنبه های زندگی روزانه شان رنج می برند.

این ملاحظات در يک نشست تحقيق در برابر زیر گروه حقوق بشر پارلمان اروپا ابراز شد.

پنه لوپه فاکنر، یکی از اعضای نهاد "سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی" (EPRID) ، بر میزان در خطر بودن آزادی دین یا عقیده در سراسر جهان تأکید کرد. "سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی" ائتلافی از سازمان های غیر دولتی در حمایت از آزادی دین یا عقیده است که جامعۀ جهانی بهائی نیز در آن عضويت دارد.

خانم فالکنر گفت این یک «مشکل گسترده» است، «به ویژه در کشورهایی که دولت... به تحريک نفرت اقدام می کند، اقلیت های دینی بی دفاع هستند.» «آنها حقوق شان، درآمد شان، و در بسیاری موارد، جان شان را از دست می دهند.»

خانم فالکنر افزود: «بهائیان در ایران در اين وضعيت اند. در آنجا مقامات برنامۀ روشمندی برای مقابله با آنچه 'مسئلۀ بهائیان' می نامند اجرا می کنند که شامل دستورات ویژه ای مبنی بر جلوگيری از دسترسی به آموزش، توقیف اموال، محرومیت از اشتغال و محرومیت از حقوق شهروندی، برای هر کس که بهائی شناخته می شود، است.»

اين اظهارات درست چند روز پس از دستگیری حدود ۱۶ نفر در ایران به خاطر تلاش آنها در ادارۀ یک دانشگاه غیر رسمی برای بهائیانی که توسط حکومت از آموزش عالی محروم شده اند، ابراز شد. نگاه کنید.

خانم فالکنر همچنین اشاره کرد پژوهش های اخیر نشان داده که ۷۰ درصد جمعیت جهان در جاهایی زندگی می کنند که آزادی دینی محدود است یا نقض می شود.

او گفت: «این مشکل در هر قاره ای، هر جامعه ای، از جمله اروپا، وجود دارد. هزینۀ ویرانگر رنج انسانی در ماه های اخیر نشان می دهد که سیاست های اتحادیۀ اروپا در این زمینه نه تنها مورد نیازند، بلکه در اعمال آنها بسیار تأخیر شده است.»

«افراد انسانی مسئول هستند»

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ آزادی دین یا عقیده، هاینر بیلفلد، در اين نشست گفت که او به صورت روزانه شاهد این گونه موارد نقض حقوق است.

پروفسور بیلفلد گفت: «و آنچه بیش از همه برای من تکان دهنده است، میزان نفرت علیه اقلیت های دینی در جوامع است، نفرتی که اغلب به شکلی پر تناقض از ترکيبی از ترس، تا حد يک سوءظن جنون آميز، از يک سو و تحقير از جانب ديگر ظاهر می شود.»

اما او گفت می توان بر این نفرت ها غلبه کرد. «دست آخر این افراد انسانی هستند که مسئولند، افراد انسانی اند که می توانند تغییر ایجاد کنند، گروه های انسانی هستند که می توانند در باورهای خود به تکامل برسند. این چیزی است که باید همیشه رويش حساب کنيم.»

پروفسور بیلفلد در این نشست که در ۲۶ مه برگزار شد، گفت آزادی دین یا عقیده یکی از اصول جهانی حقوق بشر است و باید طوری تفسير شود که گسترده ترین مفهوم از دین را نیز در بر گیرد.

«کشورهای زیادی را در ناحیه های مختلف جهان می بینید که در قانون اساسی خود وعدۀ آزادی دین یا عقیده را می دهند و بعد می گویند ' بسیار خوب. سه انتخاب داريد، می توانید یهودی، مسیحی، مسلمان باشید. و تمام.»

«گاهی پنج انتخاب هست، گاهی شش تا، گاهی هیچ دینی وجود ندارد. اما اگر واقعاً به ماهیت جهانی حقوق بشر پایبند باشید، نقطۀ آغاز باید کرامت افراد انسانی و درک آنها از خودشان باشد.» «اگر افراد انسانی را بشناسید، درک آنها از خودشان خيلی، خيلی، خيلی متنوع است.»

او تأکيد کرد معاهدات سازمان ملل متحد در این زمينه به وضوح می گويد که آزادی دین یا عقیده «از باورهای خداپرستانه، غیر خداگرایانه، ضد خداگرایی و نیز حق عدم ابراز هر دین یا عقیده ای حمایت می کند... این روح جهان شمول و نه فقط روح، بلکه نویسۀ حقوق بشر و آزادی دینی است. و این واقعاً مورد تهدید قرار دارد.»

زمینه‌ای گسترده‌تر

نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در اتحادیۀ اروپا، سارا ویدر، نیز در میزگرد حاضر بود. او اظهار داشت که آزادی دین یا عقیده باید در یک «زمینۀ گسترده تر دموکراسی و تأمین حقوق بشر در نظر گرفته شود.»

خانم ویدر، که در عين حال سخنگوی سکوی اروپایی در تبعیض و ناشکیبایی دینی نیز بود، گفت: «اتحادیۀ اروپا باید توجه ويژه ای به فراگیر بودن و عدالت داشته باشد، تا مشارکت همه – از جمله گروه های آسیب پذیرتر مثل زنان، جوانان، اقلیت های قومی و دینی – را ممکن سازد.»

او گفت: «در رابطه با سیاست آیندۀ اتحادیۀ اروپا درزمينۂ آزادی دین یا عقیده، لازم است اين روند باز، شفاف و فراگیر باشد و راهی برای در بر گرفتن جامعۀ مدنی در سطوح مختلف، چه اینجا در بروکسل و چه در سطح پایتخت ها و نمایندگان اتحادیۀ اروپا پیدا کند.»

خانم ویدر مجموعه ای از پیشنهادها ارائه کرد که با آن اتحادیۀ اروپا می تواند نظارت کلی و رویکرد خود را نسبت به آزادی دین یا عقیده بهبود بخشد. از جمله پيشنهادهای او تعیین نماینده ای ویژه برای آزادی دینی و تهيۂ یک گزارش سالانه دربارۀ پیشرفت جهانی در جهت آزادی دین یا عقیده، بود.

Special Report

*The Baha'i World News Service has published a Special Report which includes articles and background information about Iran's campaign to deny higher education to Baha'is. The Special Report contains a summary of the situation, feature articles, case studies and testimonials from students, resources and links. *

*The International Reaction page of the Baha'i World News service is regularly updated with responses from governments, nongovernmental organizations, and prominent individuals, to actions taken against the Baha'is of Iran. *

The Media Reports page presents a digest of media coverage from around the world.