ضرورت توان‌مندسازی در ریشه‌کن کردن فقر

۲۸ بهمن ۱۳۸۹
می اکیل، از نمایندگان جامعۀ جهانی بهائی، در حال آماده شدن برای ارائۀ بیانیه ای شفاهی خطاب به کمیسیون ملل متحد برای توسعۀ اجتماعی در دوشنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه). خانم اکیل گفت: «تلاش های مربوط به ریشه کنی فقر را باید با نگرشی از رفاه انسانی، به معنای واقعی کلمه، یعنی انسجامی پویا میان وجوه مادی و روحانی زندگی انسانی، هدایت کرد.»

سازمان ملل, United States — در اقدامات مربوط به مسئلۀ فقر، باید به تقویت توان مندی های اخلاقی و معنوی افراد و جوامع توجه کرد.

این یکی از پیام هایی بود که توسط جامعۀ جهانی بهائی و دیگر سازمان های غیردولتی در کمیسیون امسالِ ملل متحد برای توسعۀ اجتماعی مطرح شد.

می اکیل، از نمایندگان جامعۀ جهانی بهائی، طی بیانیه ای شفاهی خطاب به کمیسیون در دوشنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) گفت: «تلاش های مربوط به ریشه کنی فقر را باید از منظر رفاه انسانی، به معنای واقعی کلمه، یعنی انسجامی پویا میان وجوه مادی و روحانی زندگی انسانی، هدایت کرد.»

خانم اکیل گفت: «فقر آن طور که اغلب عنوان شده، صرفاً نبود منابع مادی نیست، بلکه نبود منابع اخلاقی و اجتماعی را نیز شامل می شود، منابعی که محیطی را برای افراد به وجود آورد تا بتوانند از طریق نهادها و گروه هاى اجتماعی، تا بیشترین حد ظرفیت خود رشد کنند.»

تأكيد چنین تلاش هایی باید بر این باشد که به افراد کمک کند «توان مندی های شان را پرورش دهند تا مسؤول توسعۀ خود شوند.»

او گفت جایی که نسل آینده مطرح است، این مسئله اهمیت ویژه دارد. «در مسیر توسعۀ این توان مندی ها، بايد به عوامل تأثير گذار بر قلب و ذهن کودکان و جوانان توجه ويژه داشت.»

«مهم است میزان تأثیری که انتخاب های خانواده ها و جوامع بر ذهن جوانان مى گذارد، درک شود. انتخاب هایی که از کنار هنجارهای اخلاقی ناکارآمد مثل عشق به قدرت، جاه طلبى، ستايش خشونت و تمركز بر منافع شخصى، با اغماض می گذرند، هر قدر هم غیر عمدی باشند، تأثیر عمیقی بر اذهان جوانان دارند.»

«ساختن جوامع سرزنده»

جامعۀ جهانی بهائی، به عنوان یکی از رویدادهای حاشيه اى کمیسیون، در دفتر خود جلسه ای با عنوان «ساختن جوامع سرزنده: تقویت ظرفيت براى عدالت، برابری و اقدام هاى جمعی» برگزار کرد.

این رویداد در ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) به شکل یک «کافۀ جهانی» باز برگزار شد و حدود ۳۰ نماینده از سازمان های غیر دولتی در یک گفتگوی غیررسمی شرکت کردند. اين برنامه با حمایت مشترک جنبش بین المللی جهان چهارم ای تی دی (International Movement ATD) و کمیسیون هوآیرو (Huairou)، که به زنان محروم در سازمان دهى حركت هائى در جهت تغيير كمک مى كند، تشكيل شد.

محور گفتگوها شناسایی نيازهاى رسيدن به جوامعی با سلامت اقتصادی و اجتماعی بود.

کریستینا دی یز، نمایندۀ ای تی دی جهان چهارم در سازمان ملل، گفت: «فقر مفرط نقض حقوق بشر است.» وی افزود محروم ترین و به حاشيه رانده شده ترين اعضای جامعه «ما را براى تعريف متفاوتى از جهان به چالش مى كشند.»

او گفت براى اطمینان از اين که همۀ اعضای جامعه می توانند در تصمیماتی که بر کلّ گروه تأثیر دارد مشاركت داشته باشند عدالت، برابری و اقدام جمعی ضرورت دارد.

شانون هایز، از کمیسیون هوآیرو، از کار روی پیامدهای ایدز در جوامع صحبت کرد. او گفت شفافیت، مدارا، پذیرش، تواندهی و فرایندهای دموکراتیک بعضی از ویژگی هایی ست که لازم است در کارِ ساختن جامعه وارد شود.

ارین مرفی گراهام، از استادیاران آموزش بین المللی در دانشگاه نیویورک و معتقد به آئین بهائی، سعی کرد به سؤال «جامعه چیست؟» پاسخ دهد. او گفت درستكارى، مشارکت مدنی و دغدغۀ دیگران را داشتن شاخصه هاى ضرورى جامعه هستند.

پس از نطق سخنرانان، گروه های کوچک تری از شرکت کنندگان تشکیل شد تا دربارۀ ویژگی های یک جامعۀ سالم صحبت کنند. بسیاری نتیجه گرفتند که ارزش های عدالت، برابری و یگانگی بايد در گفتگوهای مربوط به ساختن جوامعی که از نظر روحانی و مادی در رفاه باشند، وارد شود.

آنها به این نتیجه رسیدند که آموزش و تواندهی، به ویژه در مورد زنان و جوانان، کمک خواهد کرد که مهارت ها و اعتماد به نفس لازم برای اعضای جامعه در جهت به رسمیت شناختن و مطالبۀ حقوق خود كسب شود.

کمیسیون ملل متحد برای توسعۀ اجتماعی سالانه برای بررسی مسائل مربوط به فقر، همبستگی اجتماعی و اشتغال تشکیل جلسه می دهد. نشست امسال در ۲۰ بهمن (۹ فوریه) آغاز شد و جمعه، ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه)، پایان می یابد.