روش پيشنهادى بهائیان به کمیسیون سازمان ملل براى مشورت و تصميم گيرى

۲۷ بهمن ۱۳۸۸
Ming H. Chong of Singapore read a summary of the Baha'i statement at the 48th session of the U.N. Commission for Social Development. The statement was titled "Transforming Collective Deliberations: Valuing Unity and Justice." Mr. Chong is pictured outside the United Nations Building in New York.

سازمان ملل, United States — بر اساس يک بیانیۀ جدید جامعۀ بهائی، «در شرايط كنونى انتقال به یک نظم نوين اجتماعی» روشى تازه در مشاوره و تصميم گيرى ميان ملت هائى با فرهنگ هاى مختلف به اتحاد آنها كمک خواهد كرد.

این بیانیه برای ۴۸ امین 'کمیسیون سازمان ملل برای توسعۀ اجتماعی'، که در ۱۲ فوریه به کار خود پایان داد، تهیه شده است. کمیسیون مزبور مسئول اصلى پیگیری مصوبات 'اجلاس سران جهان برای توسعۀ اجتماعی' است که در سال ۱۹۹۵ در کپنهاگ برگزار شد. در آن اجلاس رهبران جهان شاخصه هاى اصلى «جامعه» ای نوين «برای همگان» را عنوان كردند. يكى از آن شاخصه ها احترام به تنوع انديشه ها و مشارکت همۀ مردم بود.

جامعۀ جهانی بهائی در اين بیانیه تجربۀ روش مشورتى را که در جوامع بهائی در سرتاسر دنیا به کار می رود، به عنوان عنصری کلیدی در ایجاد وحدت بین مردم، ارائه مى كند.

بیانیه مى گويد، روند مشورت موكول به درک این نکته است که همۀ انسان ها در اساس شریف اند؛ «از خرد و وجدان برخوردارند وتوان پژوهش، تفاهم، مهربانى و خدمت در راه مصلحت عمومى را دارند.»

آقای مینگ ه. چونگ (Ming H. Chong) از سنگاپور، يكى از نمایندگان حاضر در كميسيون كه خلاصه ای از این بیانیه را قرائت كرد، پس از اجلاس كميسيون اظهار داشت درک شريف بودن همۀ انسان ها، باعث خواهد شد كه مردم به جاى اين كه ديگران را به چشم محتاج ببينند؛ فكر كنند آنها مى خواهند اختيار پيشرفت خود را داشته باشند.

او گفت: «اگر ما از اين نقطه شروع کنیم، تصوير متفاوتی خواهیم داشت، دیگر از زدن برچسب 'حاشیه ای' و 'فقیر' به دیگران خودداری می كنيم.» او اضافه كرد به عنوان فرزند يک خانوادۀ مهاجر در سنگاپور مى داند که زدن چنین برچسب هایی مى تواند چه حس غلطى در تمامى يک گروه از مردم به وجود آورد.

به نظر آقاى چونگ: «زبان، نحوۀ تفکر ما را شکل می دهد و تصویرهای ذهنی از برداشت ما از جهان را مى سازد. بعضی از این تصاویر هميشه مثبت نیستند؛ از جمله آن تصويرهائى که مهاجران را از چهرۀ انسانی شان جدا می کند.»

طبق پیشنهاد بیانیۀ جامعۀ بهائی، هیکل انسان را می توان به عنوان نمونه اى برای نمايش قابليت اتحاد فرهنگ ها و ملل جهان دانست: «در این اندام، میلیون ها سلول، با تنوع فوق العاده از نظر شکل و کارکرد، همکاری می کنند تا زندگی انسان ممکن شود. هر سلول ناچيزى در اين مجموعه نیز نقشى برای حفظ سلامت بدن به عهده دارد.»

آقای چونگ توضیح داد که از این تصویر می توان براى درک مردم جهان به عنوان یک خانوادۀ انسانی استفاده كرد و فهمید چطور هر فرهنگ نقشی در کارکرد کل مجموعه بازی می کند.

در روش مشورتى که در جوامع بهائی معمول است، به تنوع دیدگاه ها و مشاركت افراد در بحث ارزش والائى داده می شود.

بیانیۀ جامعۀ بهائی مى گويد: «جویا شدن فعالانۀ ديدگاه کسانی که به صورت سنتی از تصمیم گیری بیرون نگاه داشته شده اند، نه تنها به سرمایۀ فکری جمع اضافه مى كند، بلکه اعتماد، فراگيرى و تعهد متقابلى را که برای عمل جمعی لازم است نیز افزايش می دهد.»

یک ویژگی کلیدی مشورت بهائی آن است که نظرات به جای آن که به شخص تعلق داشته باشد، متعلق به گروه است.

بيانيه مى افزايد: «جدا شدن از دیدگاه ها و نظرات شخصی دربارۀ موضوع مورد بحث يک الزام است. به محض این که اندیشه ای به جمع ارائه شد، دیگر به فردی که آن را بیان کرده مربوط نیست، بلکه منبعى براى جمع است كه آن را قبول، اصلاح یا رد کند.»

بيانيه ادامه مى دهد که تنوع نظرات اما کافی نیست و «وسیلۀ گذر از تفاوت ها یا حل تنش های اجتماعی را به جوامع نمی دهد.»

«در مشورت، ارزش تنوع آراء از هدف وحدت جدایی ناپذیر است. مقصود اما یک وحدت آرمانی نیست، بلکه وحدتی است که تفاوت ها را به رسمیت مى شناسد و می کوشد از طریق فرایند مشورتى كه مبتنى بر اصول است بر آنها فائق شود. يعنى وحدت در کثرت.»

برای مطالعۀ نسخۀ کامل این مقاله به زبان انگليسى، همراه عکس، به پيوست زیر مراجعه کنید: http://news.bahai.org/story/758 برای رفتن به صفحۀ اول سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی به پيوست زیر مراجعه کنید: http://news.bahai.org