سیزدهمین کانونشن بین‌المللی: اعضای بیت العدل اعظم انتخاب شدند

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
اعضای بیت العدل اعظم از سمت چپ به راست: چونگو مالیتونگا، پل لمپل، خوان فرانسیسکو مورا، ایمن روحانی، پیمان مهاجر، شهریار رضوی، پراوین مالیک، آندره دونوال و آلبرت انشیسو انسونگا. اعضای بیت العدل اعظم توسط نمایندگان سیزدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی در حیفا انتخاب شدند.

مرکز جهانی بهائی — نتایج انتخابات بیت العدل اعظم، هیئت حاکمه آئین بهائی، اعلام شد.

نمایندگان سیزدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی از طریق رای‌گیری با برگه رأی اعضای بیت العدل اعظم را انتخاب کردند.

اعضای انتخاب‌شده عبارتند از: چونگو مالیتونگا، پل لمپل، خوان فرانسیسکو مورا، ایمن روحانی، پیمان مهاجر، شهریار رضوی، پراوین مالیک، آندره دونوال و آلبرت انشیسو انسونگا.

اعضای بیت‌العدل اعظم برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شوند.