پس از مراسم رای‌گیری دیروز برای انتخاب بیت‌ العدل اعظم، مسئول ارشد شمارش آرا اعلام کرد که برای انتخاب نهمین فرد، دو نفر آرای برابر به دست آورده‌اند. برای مشخص شدن نفر نهم امروز بعدازظهر رای‌‌گیری مجدد صورت خواهد گرفت.

سیزدهمین کانونشن بین‌المللی: رای‌گیری برای مشخص شدن نفر نهم

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

مرکز جهانی بهائی — در ادامه مراسم رای‌گیری دیروز برای انتخاب بیت‌ العدل اعظم، مسئول ارشد شمارش آرا امروز صبح اعلام کرد که برای انتخاب نهمین فرد، دو نفر آرای برابر به دست آورده ‌اند. برای مشخص شدن نفر نهم امروز بعدازظهر رای‌‌گیری مجدد صورت خواهد گرفت. قرار است نتایج انتخابات بیت‌العدل اعظم فردا در کانونشن اعلام شود.