سیزدهمین کانونشن بین‌المللی: نمایندگان ۱۷۶ کشور برای انتخاب بیت ‌العدل ‌اعظم رای خود را به صندوق ریختند

۹ اردیبهشت ۱۴۰۲