جدیدترین مقاله نشریه «عالم بهائی» اصول پایه‌ای بهائی را بررسی و آن‌ها را با برداشت‌های رایج و جنبش‌های معطوف به عدالت اجتماعی مقایسه می‌کند.

نشریه عالم بهائی: مقاله‌ای جدید جستجوی عدالت اجتماعی را بررسی می‌کند

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

مرکز جهانی بهائی — در قرن گذشته، با درک فزاینده از یگانگی نوع بشر، جهان شاهد ظهور جنبش‌های اجتماعی‌ متنوعی با هدف غلبه بر بی‌عدالتی بوده است.

جدیدترین مقاله‌ نشریه عالم بهائی با عنوان «در جستجوی عدالت اجتماعی» به این جنبش‌های‌ در حال تغییر نگاه می‌کند و اصول اساسی معنوی و بینش‌های برخاسته از تجربه بهائی را با رویکردهای مورد استفاده در جنبش‌های معطوف به عدالت اجتماعی مقایسه می‌کند.

نشریه «عالم بهائی» مجموعه‌ای از متون و مقالات بلند را ارائه می‌دهد که هدفشان کاوش در مسائل مرتبط با پیشرفت و بهروزی بشریت، جلب توجه به پیشرفت‌ها در سطح اندیشه و عمل در عالم بهائی و تامل بر تاریخ پویای آئین بهائی است.