قصر مزرعه: تعمیر و بازسازی این مکان مقدس به سرعت ادامه می‌یابد

۱۷ آبان ۱۴۰۰