«متحد در پناه معبد»: رؤسای قبایل در وانواتو بر نقش وحدت‌بخش معبد بهائی تامل می‌کنند.

۱۴ شهریور ۱۴۰۰