انتخاب نخستین محفل روحانی ملی در تیمور شرقی درمیان گردباد‌های سهمگین

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰