فونداسیون معبد بهائی جمهوری دموکراتیک کنگو پی‌ریزی شده و معبد کنیا به تکمیل نزدیک می‌شود

۱۰ اسفند ۱۳۹۹