پرده‌برداری از طرح معبد محلی بهائی در هند

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹