پرسش در شیوه‌های کنونی تفکر و عمل: نگاه پارلمان اروپا به آینده

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸