مهاجرت و نقش دین، موضوع مشورت در یک نشست مهم در اروپا

۱۶ مهر ۱۳۹۴
جلسۀ افتتاح نشست اجرائی بُعد انسان در سال جاری در ورشو در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵ (۳۰ شهریور ۱۳۹۴) (عکس از OSCE/پیوتر مارکاوسکی)

ورشو, لهستان — دفتر جامعۀ جهانی بهائی (بی آی سی) در بروکسل اخیراً در بزرگترین همایش سالانۀ حقوق بشر و دموکراسیِ اروپا به نام «نشست اجرائی بُعد انسان» (HDIM) شرکت کرد. این نشست را که از تاریخ ۲۱ سپتامبر تا ۲ اکتبر در شهر ورشو در لهستان برگزار شد سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) تشکیل میدهد.

۵۷ کشور از اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE و شمار زیادی از نهادهای دیگر مانند ساختارهای OSCE، سازمانهای جامعۀ مدنی و طیفی از کنشگران وابسته، در این نشست شرکت کردند.

جلسۀ بردباری و عدم تبعیض که به ویژه به مبارزه با نژادپرستی و بیگانههراسی میپردازد، بر تبعیض علیه جوامع دینی تأکید کرد. کشورهای عضو OSCE پیشتر خود را به جلوگیری از این نوع تبعیض و نابردباری، از طریق «تشویق به توسعۀ خطمشیئی جامع برای آموزش داخلی» و یا «از طریق روشهای آگاهکنندۀ مؤثرتر»، متعهد کرده بودند.

در این جلسه، خانم رِیچل بیانی، نمایندۀ دفتر جامعۀ جهانی بهائی، شرکتکنندگان OSCE را تشویق به بررسی این مسأله نمود که چگونه فرایندهای آموزشی و فعالیتهای ظرفیتسازی میتوانند آگاهی از یگانگی نوع انسان را، به ویژه برای جوانان و نسل جوانتر، تقویت کنند.

خانم بیانی در سخنرانی خود گفت: «عدم بردباری و تبعیض اصولاً نمایانگر گرایش وابستگی با بعضی از ویژهگیهای اجتماعی، فرهنگی، جسمی و غیره و قرار دادن این ویژه‌گی ها در کانون اهمیت فردی است.»

او در ادامۀ سخنرانی گفت: «برای جلوگیری از این همانندسازی کوتهبینانه، نیاز به این است که راههائی جستجو کنیم که آگاهی جمعی از یگانگیِ بنیادینِ انسان را تقویت کند و ادراک ما را از هویت اولیۀ اصیلِ انسانی گسترش دهد.»

جلسۀ مربوط به آزادی اندیشه، وجدان، دین یا باور، فرصتی دست داد که چالشهای موجود در راستای بهرهمندی کامل از این آزادیها در محدودۀ سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE مورد گفتگو قرار بگیرد، به ویژه با استفاده از ابزارهائی که کنشگران، از جمله جوامع دینی، از آن طریق بتوانند به این چالشها بپردازند.

خانم بیانی اظهار داشت که ترویج حق آزادی دین یا باور باید با درک عمیقتری از نقش دین در پیشرفت جامعه همراه باشد.

او گفت: «جای تعجب نیست که با بروز ویرانگر بعضی از باورهای دینی که امروز در جهان و در اروپا دیده میشود، نقش سازندۀ دین در جامعه تا چه اندازه پنهان مانده است.»

«نیاز بر این است که یک فرایند جمعی برای شناسائی چهارچوبی که بتواند به نیروی سازندۀ دین فرصتِ ظهور بدهد آغاز شود. جامعۀ جهانی بهائی، OSCE را تشویق میکند تا فرایند رسیدگی به این مسأله را آغاز کند که چگونه دین و آموزهها، مفاهیم، و بینشهای آن میتوانند به حل اختلافات و گشایش هماهنگی اجتماعی بیشتر و ایجاد جوامعی صلحآمیز و پایدار کمک کنند.»

ویدیوی پیشنهادهای جامعۀ جهانی بهائی در زمینۀ بردباری و عدم تبعیض و همچنین آزادی دین و باور در این سایت قابل دسترس است: http://www.osce.org/odihr/181256